Welsh Media reaction to our £2.1M EU Funding Announcement

Here’s some Welsh media reaction to our recent £2.1M EU Funding award: